Υποστηρίζοντας την ενδοεπιχειρηματικότητα

Ενώ όλοι μας είμαστε εξοικειωμένοι με την έννοια της επιχειρηματικότητας, δε συμβαίνει το ίδιο με την έννοια της ενδοεπιχειρηματικότητας. Κι αυτό γιατί μόλις πρόσφατα έχει εισαχθεί ο όρος αυτός στο λεξιλόγιο του επιχειρηματικού κόσμου, έχοντας όμως καταφέρει να προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα στο χώρο των εταιριών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφοριών (ΤΠΕ), ένας κλάδος με έντονα στοιχεία καινοτομίας.

Οι ‘ενδο-επιχειρηματίες’ είναι στελέχη/εργαζόμενοι σε εταιρείες και επιχειρήσεις οι οποίοι σκέφτονται και δρουν επιχειρηματικά μέσα στο ίδιο το εταιρικό περιβάλλον. Συμμερίζονται και κατανοούν πλήρως τους στόχους της εταιρείας τους, γνωρίζουν πολύ καλά τις ικανότητές τους για την επίτευξη αυτών των στόχων, και είναι πρόθυμοι να αναλάβουν δράση αλλά και το απαραίτητο επιχειρηματικό ρίσκο για να πραγματοποιήσουν καινοτόμες ιδέες. Η ενδοεπιχειρηματικότητα μπορεί ως εκ τούτου να ορισθεί ως η ανάληψη επιχειρηματικής δράσης εντός εταιρικού περιβάλλοντος, αξιοποιώντας δυνατότητες και ταλέντο που υπάρχουν διαθέσιμα σε μια εταιρεία ή επιχείρηση.

Το ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο Ιntraprise – ‘Infusing entrepreneurial skills in the corporate ICT environment’ αναπτύσσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα βοηθήσει στελέχη και managers σε εταιρείες του χώρου των ΤΠΕ να υιοθετήσουν ενδοεπιχειρηματική κουλτούρα και τρόπο οργάνωσης. Για το σκοπό αυτό, σε ένα πρώτο στάδιο θα αναζητηθούν και θα ληφθούν υπόψη υφιστάμενες αντιλήψεις, πρακτικές, καθώς και μοντέλα διοίκησης που συγκροτούν αυτό που ονομάζουμε οργανωτική κουλτούρα μιας επιχείρησης ή μιας εταιρείας.

Τα στοιχεία αυτά θα βοηθήσουν στο σωστό σχεδιασμό του πλαισίου του εκπαιδευτικού υλικού που θα αναπτυχθεί και στη συνέχεια θα προσαρμοσθεί σε μια διαδικτυακή online εκπαιδευτική πλατφόρμα που θα επιτρέπει το συνδυασμό πρόσωπο-με-πρόσωπο και εξ αποστάσεως μάθησης. Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια στην Κύπρο, το Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία στα οποία το εκπαιδευτικό υλικό θα παρουσιασθεί στο σύνολό του σε επιλεγμένες εταιρείες και επιχειρήσεις στο χώρο των ΤΠΕ. 10-20 συμμετέχοντες σε κάθε χώρα θα έχουν τη δυνατότητα στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν την εκπαιδευτική πλατφόρμα για ένα χρονικό διάστημα 3 περίπου μηνών, με στόχο να δοκιμασθεί στην πράξη, να αξιολογηθεί, και να βελτιστοποιηθεί.